Trafik cezalarına indirim ve araç muayene izni geliyor

Yayınlama: 27.05.2021 15:26:00 Güncelleme: 27.05.2021 15:30:45

TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile bazı borçlara yeniden yapılandırma, ceza indirimi ve af geliyor. Dikkat çeken yapılandırma ve aflardan biri de trafik cezaları ve geçiş ücretleriyle alakalı

Trafik cezalarına indirim ve araç muayene izni geliyor
Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul  edildi.

Teklifle Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel  idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılıyor. Ticaret Bakanlığına bağlı  tahsil daireleri tarafından takip edilen vadesi geldiği halde  ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamıyla bunlara bağlı faiz, gecikme  faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile idari para cezalarının tamamının tahsilinden  vazgeçilecek.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para  cezalarının yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile  bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme  alacakları yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık  değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamen ödenmesi  şartıyla cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz,  gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının tamamı tahsil edilmeyecek.

Her bir taşıt için düzenlemenin kanunlaşmasından önce ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre verilen  trafik idari para cezası, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para  cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı  yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar  ile katsayı tutarının en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde yasa  teklifinde belirtilen taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek.