Yeniden yapılandırmada 6 aya kadar taksit imkanı

Yayınlama: 15.12.2021 11:07:00 Güncelleme: 15.12.2021 11:40:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırmaya giren işletmelerden, matrah artırımı ve işletme kayıtlarını düzeltme hakkını kullananlara ilave taksit imkanı tanıdı

Yeniden yapılandırmada 6 aya kadar taksit imkanı

Gelir İdaresi Başkanlığı hazırladığı Tahsilat İç Genelgesini taşra teşkilatına gönderdi. Genelgeyle, iki ayrı yeniden yapılandırma kanununda, işletmelere matrah artırımı imkanı ile işletme kayıtlarını düzeltme imkanı tanındığı hatırlatıldı.

Genelgede, bu iki hakkı kullanan işletmelerin, sözkonusu hakları kullanmak için ödemeleri gereken tutarları ödeyemediklerini belirterek başvuruda bulunduğu vurgulanarak, 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine dayanarak tecil ve taksitlendirme talep ettikleri kaydedildi.

Genelgede, taleplerin olumlu karşılandığı belirtilerek, ilgili defterdarlıklara şu talimat verildi:

7143 ve 7326 sayılı kanunların, 5. Maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenememesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde sözkonusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerin;

6. maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerinde tahakkuk eden vergilerinin;

6183 sayılı Kanunun 48. Maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (KDV’lerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.”